"Не си струва да се живее живот в неведение" Аристотел

петък, 9 юли 2010 г.

Адрес

Кликнете върху картата за да я увеличите:ОФИС - гр. ПЛОВДИВ
Адрес: гр. Пловдив, ул. "Дилянка" № 27-29
e- mail truenorth@abv.bg
GSM: + 359 899 420 840
+ 359 895 760 181
тел. 032 / 90 60 83
факс. 032 / 90 60 80

Що е то Геодезия и с какво се занимава


Геодезията, както и астрономията са древни науки. Но ако астрономията е позната на всеки ученик, то за геодезията повечето хора не са и чували. Между другото, съвременното развитие на човешката цивилизация е немислимо без използването на геодезическите знания.
Е и какво е геодезия? На кратко - това е наука за изучаването и измерването на земната повърхност, както и на цялата планета Земя в частност.
Думата геодезия произлиза от гръцките думи: гео - земя и дезия - разделяне на части, а просто казано - земеразделяне /изучаване на Земята чрез измервания на повърхността й/.

Отличаването на геодезията от останалите сродни науки като география, геология, геоморфология, се състои в това, че тук изследването е обосновано на много точни измервания на различни параметри и величини, характеризиращи Земята както като едно цяло, така и на отделни части от нея. Геодезическите измервания, заедно с астрономичните наблюдения, дали възможност на учените да определят формата и размерите на Земята. Те позволили извеждането на основните астрономични единици, служещи за определянето на разстоянията в заобикалящото ни космическо пространство. Те позволили също да се установи и единицата за измерване на дължини в метричната система - метър.Само геодезически измервания позволяват да се получат точни количествени данни за деформациите на части от земната кора, произлизащи в следствие както от вековни вертикални и хоризонтални тектонски движения, така и от сеизмичната активност и в следствие дейностите на човека.Геодезията лежи в основата на картографията за дадена страна, т.е. в създаването на всевъзможни карти и планове на местността. Тя лежи в основите на изучаването на гравитационното поле на Земята. т.е поле изграждащо силата на тежестта на Земята. Настъпването на космическата ера, появяването на изкуствени спътници около Земята и космически апарати, би било невъзможно без знанията за размерите на планетата и нейното гравитационно поле. В изучаването формата на Луната и планетите от слънчевата система, също участва геодезията. Велик принос има тя и за военното дело. Как да се разположат артилерията, оръдията, ракетите, разстоянията до целите и положението им върху повърхността, се определят чрез геодезически методи.
Още от началото на миналия век, геодезията като наука, било прието да се разделя на две основни части - топография и висша геодезия. През XX век към тези подразделения се причислила и още една, бурно развиваша се нейна част - инженерната геодезия, която взема участие при решението на различни инженерни задачи.
За строителството на пътища и магистрали, ЖП-транспорт, подземен транспорт, направленията при строителството на тунели и мостове, провеждането на нефтопроводи, газопроводи и други линейни съоръжения, /било то по суша или под вода/, е немислимо без предварителни геодезични поучвания на релефа и последващо обезпечение с точни измервания. Велика е ролята на геодезическите работи в "градското" строителство. Днес, развитието на градовете и останалите населени места е невъзможно без подробен топографски план, на който са нанесени всички наземни, подземни и надземни съоръжения и детайлен модел на терена, и по който се осъществява планиривката на улиците, кварталите и домовете. При строителството на заводи, фабрики, небостъргачи, язовирни


стени, и други инженерни обекти, геодезическите измервания съпровождат процеса от начало до край, а именно: те предшестват проектирането, участват в изследването на релефа при избор на строителна площадка, съпровождат монтажните работи, контролират правилното им изпълнение, а след завършване на строителните работи фиксират пропадания или деформации на конструкцията.

За нас


За TrueNorth
Един от основните въпроси, вълнуващи посетителите на сайта - Защо си струва да се избере именно нашата фирма? Ще се постараем да Ви отговорим на този въпрос, колкото се може по-обективно.

Широк избор от услуги
В съвременния век на технологиите, когато човек повече от всичко цени времето си, той избира най-бързия път за постигане на своите цели. Ние се стараем да подходим комплексно към решението на проблемите на нашите клиенти. Всеки клиент е наш приоритет, независимо дали е частно лице, развиващо се българско предприятие или многонационална корпорация. Фирма TRUE NORTH (истински север) изпълнява широк спектър работи свързани с геодезическите проучвания, топографски и картографски разработки, вертикално планиране, GPS - измервания.
Ниски цени
Инвеститорът винаги се интересува от ниската цена, и ние я предлагаме. Винаги отиваме на среща с нашите клиенти. И какво се получава като резултат? Ние не предлагаме цени получени от средните пазарни показатели за дадена услуга, а индивидуално подхождаме към всяка поръчка, съкращаваме разходите на максимум и тогава оформяме крайната стойност на нашите работи.

За ниските разходи
Използваме най-модерната измервателна техника. Имаме опитни сътрудници, професионалисти, фактор позволяващ фирмата да работи като добре смазан механизъм. Така се пести време, което в случая се явява основен показател.

Модерна техника и програмно обезпечение
Не ни е необходим огромен щад от работници, изпълняващи трудоемка и механическа работа продължително време. Съвременните програмни продукти и инструменти позволяват всичко да се извършва мигновенно и точно като се пести нашето, а и Вашето време.

Опитни специалисти
Най-голямото богатство за нас са нашите хора. В състава ни са специалисти, имащи богат опит в областта, завършили в най-добрите университети. Всеки от нас е преминал през целия цикъл от геодезически и проектантски задачи, което ни прави универсални и заменими при необходимост във всяка една дейност. В тази връзка грешките при нас възникват по-рядко, отколкото в други организации с постоянно текучество на кадри.

вторник, 6 юли 2010 г.

Геодезически услуги от фирма "ТРУ НОРД" ООД


ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ
- на релеф
- на сгради и съоръжения
- мини и кариери
- линейни съоръжения
- дървесни видове
- определяне на ниво на сгради и съоръжения
- даване на ниво на пътни и хидротехнически съоръжения
- геометрична нивелация на линейни обекти
- площна геометрична и тригонометрична нивелация
ТРАСИРАНЕ
- трасиране на имотни граници
- трасиране на сгради
- трасиране на оси и конструктивни елементи на сгради
- трасиране на линейни обекти
- трасиране на улична регулация
- трасиране на вътрешноквартални пространства

ЕКЗЕКУТИВИ И АНАЛИЗИ
- екзекутиви на площни и линейни обекти
- определяне на площи
- определяне на обеми и земни маси
- определяне на дължини и посоки
- математически анализ на резултатите от геодезическите измервания
- оптимизация на геодезически опорни мрежи
- изравнение на планови, височинни и пространствени мрежи
- трансформация на коодинати
ПРОЕКТИРАНЕ
- вертикално планиране на улични мрежи
- нивелетни проекти
- картограма на земните маси
- план за регулация
- трасировъчни проекти,
- проектиране на геодезически опорни мрежи
- изследване на деформации